loader image

ค้นหาชื่อพันธุ์การค้า

รายชื่อพันธุ์ทางการค้า : Update ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2564  | ที่มา : กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

  • ข้อมูลที่ปรากฎเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช
  • กรณีนำชื่อการค้าไปขอจดเลขทะเบียน พ.พ.ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ห้ามตั้งชื่อเหมือนหรือคล้ายกัน ในกลุ่มพืชเดียวกัน

รายชื่อพันธุ์การค้า