loader image

What's News Update

ตามที่สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริกที่นำเข้า โดยกำหนดให้ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกหลังจาก ๓๑ มีนาคมจะต้องระบุข้อความเพิ่มเติมว่าเมล็ดได้ผ่านการตรวจด้วยวิธีการ real-time RT-PCR ตามข้อ ๓ ในภาคผนวกของ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1191 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว กลุ่มวิจัยการกักกันพืชจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกไปสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ตามจดหมายที่แนบ
>> Download จดหมายแนบที่นี่
>> Download เอกสารแนบเพิ่มเติมที่นี่
ขอเชิญสมาชิก , ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช .. 2518 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์ควบคุม)
เพื่อให้การปรับปรุงพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์) เป็นไปด้วยความรอบคอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
คลิกทำแบบประเมิน>>>  https://1th.me/sNbji

A

c

t

I

v

I

t

y

ค้นหาชื่อพันธุ์การค้า : คะน้า บรอคโคลี                                  ข้าวโพดอาหารสัตว์                              ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน                      ข้าวฟ่าง             แคนตาลูป เมล่อน  แตงกวา แตงร้าน                    แตงโม                        ถั่วฝักยาว                                      ถั่วลันเตา                            ถั่วเขียว            ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเหลือง       ทานตะวัน                                      บวบเหลี่ยม ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดขาว             ผักกาดเขียว                                   ผักกาดหอม                                   ผักกาดหัว                       ผักชี                                             ผักบุ้งจีน                                       พริก                                              พริกหวาน ฟักทอง                                        ฟัก, แฟง                                       มะระจีน มะระขี้นก                          มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ  มะเขือเทศ                                     หอมหัวใหญ่                                  มะละกอ

1
รายชื่อพันธุ์ทางการค้า

No posts found!